www.tornbosvejs.dk
Kontakt Tornbosvejs
Udskriv
Sitemap

Sallingsundvej 24 | DK-6715 Esbjerg N | Tlf. 75158440 | Fax. 75158262

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Priser

TornboSvejs herefter kaldet sælgeren, har til enhver tid ret til at ændre sine prislister. Medmindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den gældende prisliste på leveringstidspunktet.

Faktureringsbeløbet afregnes i DKK, medmindre anden valuta er angivet på fakturaen.

TornboSvejs tilbud afgives med en acceptfrist af 90 dage efter afsendelsen, medmindre der i tilbuddet er angivet en anden acceptfrist eller TornboSvejs særskilt ved skriftlig meddelelse til tilbudsmodtageren har godkendt en forlængelse af fristen. Kun skriftlige aftaler er forpligtende for sælger.

 

2. Leveringsbetingelser

Levering sker, medmindre andet er aftalt, ab lager -  EXW  (Ex Works) i henhold til INCOTERMS 2000. Herfra er det køberens ansvar for pågældende produkt. Dersom sælgeren ikke har modtaget speciel instruks, er sælgeren berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej.

 

3. Leveringstid

Sælgeren er uden ansvar for forsinkelser eller forhindring, der skyldes force majeure og andre lignende forhold, der unddrager sig sælgerens kontrol, herunder strejke og udførselsforbud - hvad enten disse hindringer indtræder hos sælgeren, sælgerens leverandører eller transportagenter, der udfører transporter til TornboSvejs.

 

4. Betalingsbetingelser

Sælgerens normale betalingsbetingelser er, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af sælgeren i tilbud, aftale og/eller faktura, som følger: 30 dage netto fra fakturadato.

Ved betalingsforsinkelse er sælgeren berettiget til at beregne morarenter. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køberen, kan sælgeren efter eget valg lade varerne bortsælge for køberens regning efter advis til køberen, eller oplægge varerne for køberens regning, således at køberen under alle omstændigheder er forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for køberens egen regning og risiko.

 

5. Ejendomsret

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos TornboSvejs, indtil den fulde købesum er erlagt.

 

6. Tegninger m.v.

Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverance, er sælgerens ejendom, og må ikke uden sælgerens skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre eller benyttes til at udføre arbejde efter tegninger, som sælgeren har udført til brug ved tilbud, og eventuelle kopier af sådanne tegninger i køberens besiddelse, skal på forlangende returneres.

 

7. Ansvar for mangler

Sælgeren vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med sælgerens standard eller specifikationer. Medmindre sælgeren skriftligt har afgivet videregående garantier, er sælgeren ansvarlig for, at leverede varer er i overensstemmelse med sælgerens specifikationer og af gennemsnitlig god kvalitet til anvendelse til de af sælgeren skriftligt oplyste brugsformål. Påviser køberen, at leverede varer i forhold hertil er mangelfulde, påtager sælgeren sig efter sit valg at ombytte varen, at reparere varen, at lade varen returnere mod tilbagebetaling af købesummen eller at lade køberen beholde varen mod kreditering af et i forhold til manglen passende afslag i prisen.

Sælgerens forannævnte pligter er betinget af, at der senest 8 dage efter at den pågældende mangel er eller burde være konstateret hos køberen, reklameres skriftligt over for sælgeren. Nærværende ansvar ophører uden videre 1 år fra varernes overgivelse, for så vidt angår ombytningsdele dog 6 måneder og ombytningsslanger 3 måneder efter disses overgivelse til køberen. Sælgeren er uden ansvar for indirekte skader, driftstab, herunder tab i form af mistet fortjeneste ved ikke at kunne anvende eller videresælge varerne eller andet tab beroende på mangelfuld eller forsinket levering. Sælgerens eventuelle erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til den af køberen betalte pris for de mangelfulde varer. Sælgeren hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage, tilslutning og betjening, eller for fejl i øvrigt, der skyldes, at køberen har anvendt produktet til andet formål end angivet i sælgerens specifikation. Sælgeren hæfter endvidere ikke for slitage eller mangler, der skyldes at varerne ikke er vedligeholdt efter sælgerens forskrifter eller såfremt reparation og vedligeholdelse ikke er udført af sælgerens dertil autoriserede værksted.

 

8. Produktansvar

Sælgeren påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods udover, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som sælgeren er underkastet, og da kun i det omfang, der følger af sådanne lovregler. Skader på køberens eller trediemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved sælgerens produkt, er kun omfattet af sælgerens ansvar, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos sælgeren eller hans folk. Sælgeren er uden ansvar for indirekte skader, driftstab eller lignende. Sælgeren er specielt uden ansvar for skader, der skyldes anvendelsen af varen i strid med den af sælgeren udarbejdede ledsagende brugervejledning. Såfremt køberens anskaffelse af varen sker med videresalg for øje, er regresansvar for skader på trediemands person eller gods fra køberen mod sælgeren betinget af, at køberen har videregivet den ledsagende brugervejledning og de øvrige påkrævede instruktioner for sikker anvendelse af varen til slutkunden.

 

9. Tvister og lovvalg

Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, eller som vedrører forståelsen heraf, skal afgøres efter dansk ret ved sælgerens værneting i Danmark, såfremt andet ikke udtrykkeligt aftales parterne imellem. Lov nr. 733 af 7. december 1988 om Den Internationale Købelov kommer ikke til anvendelse på parternes retsforhold.

 

TornboSvejs ApS, april 2006